انتشار جلد دوم کتاب حقوق آموزش عالی حکمرانی هیات امنایی دردانشگاه‌ها

جلد نخست مجموعه حقوق آموزش عالی درسال ۱۳۹۶ باهدف تبیین مفاهیم اصلی این شاخه ازدانش حقوق ومسائل آن درایران توسط موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد.درآن کتاب موضوعاتی چون حق برآموزش وامکان تعمیم آن به آموزش عالی،ابعاد حق برآموزش عالی،چگونگی آن دراسنادبین المللی وقوانین اساسی کشورها، گونه شناسی قوانین آموزش عالی درایران، طبقه بندی مسائل حقوق آموزش عالی در ایران، موضوع استقلال دانشگاهی ازمنظرحقوقی،مبحث حقوق مالکیتهای فکری دانشگاهی و…….موردبررسی وتحلیل قرارگرفت.
جلد دوم این مجموعه که هم اکنون پیش روی شماست به حکمرانی هیات امنایی ونحوه تعامل دولت وهیات امنا وشیو های نظارت وگزارشدهی اختصاص دارد.

Continue reading