ردیف

عنوان مجله

انتشارات

H Index

کشور

حوزه پژوهشی مجله

۱

Studies in Higher Education

Routledge

۹۷

United Kingdom

موضوعات مورد توجه این مجله عبارت است از: مقالات مرتبط با سیاست و اقتصاد آموزش عالی، مدیریت نهادی، یاددهی و یادگیری، مشارکت آموزش عالی در اجتماع و اقتصاد.

۲

Higher Education

Springer Netherlands

۹۱

Netherlands

این مجله پیشروترین مجله بین المللی مطالعات آموزش عالی است و به موضوعاتی از جمله، تحولات در بخش آموزش عالی دولتی و خصوصی، ارائه مسائل معلمان، دانشجویان و برنامه ریزان و همچنین مدیران می‌پردازد.

۳

Journal of Higher Education

Ohio State University Press

۸۲

United States

این مجبه متمرکز بر انتشار مقالات مرتبط با کارکردهای اصلی آموزش عالی و نقش پویای دانشگاه در جامعه است.

۴

Internet and Higher Education

Elsevier BV

۸۱

United Kingdom

موضوعات مورد توجه این مجله عبارت است از: موضوعات معاصر و پیشرفت‌های آینده مرتبط با یادگیری آنلاین، تدریس و مدیریت اینترنت در مجموعه دانشگاهی. این مجله میان رشته‌ای است و از سراسر جهان و رشته‌های مختلف دانشگاهی پژوهش می‌پذیرد.

۵

Research in Higher Education

Springer Netherlands

۸۰

Netherlands

این مجله پژوهش‌هایی را منتشر می‌کند که مسائل مرتبط با سیاست دوره دانشگاهی را بررسی میکنند. گرایش این مجله در روش تحقیق بر روش تحقیق کمی پیشرفته است. از جمله موضوعات مورد توجه این مجله عبارت است از: دسترس پذیری و ماندگاری دانشجویان، موفقیت دانشجویان، تساوی حقوق، مسائل مرتبط با اعضای هیئت علمی، ارزیابی و بهره‌وری مؤسسات، حاکمیت آموزش دانشگاهی، برنامه درسی و تدریس، سیاست آموزش عالی و تأمین منابع مالی آموزش دانشگاهی.

۶

Assessment & Evaluation in Higher Education

United Kingdom

۷۶

Taylor and Francis Ltd.

هدف این مجله بهبود فهم رویه‌ها و فرآیندهای ارزیابی به ویژه سهم این موارد در یادگیری دانشجویان، کارمندان و توسعه نهادی است.

۷

Review of Higher Education

United States

۵۸

Johns Hopkins University Press

مقالات منتشر شده در این مجله برای رهبران دانشگاه و سیاستگذاران دولتی مفید است

۸

International Journal of Sustainability in Higher Education

United Kingdom

۵۵

Emerald Group Publishing Ltd.

هدف این مجله فراهم آوردن اطلاعات به روز در زمینه آموزش عالی و سرعت بخشیدن به شبکه‌ها و تبادل اطلاعات در مورد توسعه پایدار در مقیاس جهانی است. موضوعات پژوهشی مورد توجه این مجله عبارت است از: سیستم‌های مدیریت محیط زیست، توسعه پایدار، اهداف توسعه پایدار، نوآوری درسی، دانشگاه سبز، ابعاد عملیاتی دانشگاه‌ها، انرژی، آب، بازیافت، مدیریت پسماند، برنامه‌ریزی و طراحی دانشگاه‌ها، گزارش‌های زیست محیطی، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی زیست محیطی و ابتکارات دانشجویان و کارکنان.

۹

Teaching in Higher Education

United Kingdom

۵۱

Routledge

هدف این مجله به چالش کشیدن تدریس است. همچنین، به طور انتقادی پیش‌فرضها و ارزشهای مرتبط با تدریس را مورد بررسی قرار می‌دهد و از این طریق شکاف میان تدریس و پژوهش را کاهش می‌دهد.

۱۰

Higher Education Policy

United Kingdom

۳۸

Palgrave Macmillan Ltd.

این مجله پژوهش‌هایی را مورد پذیرش قرار می‌دهد که به سیاست‌های ملی و فراملی دانشگاه‌ها پرداخته‌اند و همچنین، تأثیر آنها را بر مؤسسات آموزش عالی یا جوامع آکادمیک (رهبری، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان) مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. اولویت مجله با مقاله‌های با دیدگاه رشته‌ای و میان رشته‌ای است.